Skip to main content

Forretningsorden

1. Forretningsorden for Rebild Turistforening

Grundlaget for denne forretningsorden fremgår af vedtægtens §5 stk. 5:

Bestyrelsen opretholder en forretningsorden. Af forretningsordenen skal det bl.a. fremgå hvilke stående udvalg bestyrelsen finder nødvendige eller hensigtsmæssige for at varetage foreningens løbende drift. I det omfang foreningen er repræsenteret i andre instanser, skal dette fremgå af forretningsordenen. Forretningsordenen skal endeligt indeholde de aftaler bestyrelsen har indgået vedr. sit eget virke.

2. Bestyrelsens forretningsorden

Dette afsnit redegør for de aftaler bestyrelsen har indgået om sit eget virke.

Som grundregel afholder bestyrelsen 5 bestyrelsesmøder i løbet af et foreningsår. Det første er konstitueringsmødet efter generalforsamlingen. Øvrige mødetidspunkter aftales i forbindelse med det konstituerende møde. Øvrige bestyrelsesmøder kan indkaldes i henhold til vedtægtens §5 stk. 2.

Suppleanter og udvalgsmedlemmer kan deltage i bestyrelsesmøderne; her har de taleret, men i sagens natur ikke stemmeret.

Bestyrelsesmedlemmer, som har emner, de ønsker behandlet på et bestyrelsesmøde, skal indsende emner til formanden eller sekretæren senest en uge før bestyrelsesmødet.

Senest 2 dage før et bestyrelsesmøde udsender sekretæren en dagsorden med tilhørende bilag til be­sty­relsen. Det betyder at materiale med bilag skal være hos sekretæren før udsendelse.

Bestyrelsesmøderne forberedes af sekretæren i samarbejde med formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer der har punkter til behandling.

Sekretæren forestår udarbejdelsen af referater fra bestyrelsesmøderne.

3. Stående udvalg

3.1. Aktivitetsudvalg

Til at planlægge, gennemføre og evaluere medlemsvendte aktiviteter i form af udflugter, foredrag m.v. har Foreningen nedsat et Aktivitetsudvalg.

Aktivitetsudvalget består af en formand, der er medlem af bestyrelsen samt et antal frivillige.

Aktivitetsudvalget udgiver et halvårligt aktivitetsprogram.

3.2. Kommunikations- og Markedsføringsudvalg

Til at planlægge, gennemføre og evaluere kommunikation til og med medlemmerne og offentligheden har bestyrelsen nedsat et Kommunikations- og Markedsføringsudvalg. Udvalgets område omfatter bl.a. udgivelse af markedsføringsmateriale og annoncering af Aktivitetsudvalgets aktiviteter. Udvalgets område omfatter også udarbejdelse af artikler til den lokale presse om foreningens aktiviteter – foromtale og efteromtale – og hvad der i øvrigt måtte have offentlighedens interesse. Endelig omfatter udvalgets område også opdatering af foreningen hjemmeside, www.rebildturist.dk, og udsendelse af nyheder på foreningens Facebook side, www.facebook.com/rebildturist/

Kommunikations- og Markedsføringsudvalget består af en formand, der er medlem af bestyrelsen samt et antal frivillige.

4. Foreningens repræsentation og samarbejde

4.1. Foreningen er repræsenteret i følgende bestyrelser og råd:

Rebild Naturskole

Rebild Kommunes Grønne Råd

Udpegningen af medlemmerne sker hvert år i forbindelse med bestyrelsens konstituering.

Repræsentanterne rapporterer til bestyrelsen, bl.a. ved at orientere bestyrelsen under det relevante punkt på bestyrelsens dagsorden.

Til brug for bestyrelsens beretning på den ordinære generalforsamling udarbejder Foreningens repræ­sentanter i bestyrelser og råd en rapport, der gør rede for arbejdet i bestyrelsen/rådet og af repræ­sentantens indsats i samme.

4.2.Samarbejde med ”Derudad”

Foreningen samarbejder med ”Derudad”, som er en forening af frivillige foreninger i Rebild Kommune. ”Derudad”’s hjemmeside (www.derudad.dk), udgør en fælles markedsførings­plat­form for foreningens medlemmer.

Desuden udgiver foreningen ”Derudad” et magasin af samme navn, hvori annonceringen af med­lem­mernes arrangementer indgår som en fast bestanddel. Magasinet husstands­omdeles i hele Rebild Kommune.

Foreningen støtter ”Derudad” økonomisk og får som modydelse mulighed for at lave redaktionelle omtaler af foreningsstof og arrangementer.

Foreningen koordinerer med magasinets redaktør, hvad den har undervejs til kommende numre af Derudad.

4.3 Samarbejde med RebildPorten

Foreningen har et markedsføringssamarbejde med RebildPorten. Samarbejdet består bl.a. i at Rebild­Por­ten figurerer som ’medarrangør’ i foreningens annoncering af Facebook begivenheder. Herudover viser RebildPorten Foreningens arrangementer på sin hjemmeside, på sin INFO-stander og hvor man ellers annoncerer arrangementer.

5. Ambassadører/netværk.

Med det formål at opbygge og vedligeholde et netværk af ambassadører m.fl. rundt i de forskellige byer og landsbyer i Rebild Kommune har bestyrelsen personer, som hjælper med at formidle foreningens aktiviteter og synliggøre disse lokalt. Ambassadørerne kan også give foreningen input til aktiviteter.

Ambassadører modtager plakater med Foreningens arrangementer til opsætning på passende steder i lokalområdet.

———————————–

Godkendt på Rebild Turistforenings bestyrelsesmøde den 08-06-2022.